★★★★★★★★★★ مجری پروژه های کنترل و اتوماسیون صنعتی 5.0 out of 5 stars based on 19135 ratings.