★★★★★★★★★★ 15روز تور گروهی 5 شهر و جزیره تایلند 5.0 out of 5 stars based on 18179 ratings.