★★★★★★★★★★ خرید تلفنی فروشگاه 5040 تخت جلگه 5.0 out of 5 stars based on 19098 ratings.