★★★★★★★★★★ خرید تلفنی فروشگاه 5040 اردبیل 5.0 out of 5 stars based on 19005 ratings.