★★★★★★★★★★ شیر صنعتی پروانه ای یک طرفه کروی ساخت کشور آلمان 5.0 out of 5 stars based on 19525 ratings.