★★★★★★★★★★ طراحی برنامه نویسی ساخت راه اندازی اتاق کنترل 5.0 out of 5 stars based on 19262 ratings.