★★★★★★★★★★ خرید چای سبز تیما در شهر تهران 5.0 out of 5 stars based on 19107 ratings.