★★★★★★★★★★ تولید انواع توری حصاری،سیم خاردار،مفتول گالوانیزه گرم 5.0 out of 5 stars based on 19394 ratings.