★★★★★★★★★★ آموزش و انجام پروژه دانشجویی و محاسبات عمران با نرم افزار ETABS SAFE 5.0 out of 5 stars based on 18116 ratings.